Proiectul PETRODAC (2011-2019) – Investigații petrografice și mineralogice în zona PIATRA ROȘIE și arealele adiacente http://cercetare.dacica.ro/proiect/19. Proiectul reprezintă primul demers științific de identificare a problematicilor asociate cu rocile din zona fortificațiilor dacice de pe dealul Piatra Roșie, respectiv primele studii mineralogo-petrografice pe piatra utilizată ca blocuri la această cetate și pe alte materiale de construcție minerale.

Responsabil proiect – Valentina Cetean, dr. ing. geolog. Echipa: dr. Valentina Cetean, Prospecțiuni SA București, Departament Promediu & Laborator (2011-2015), Institutul Geologic al României (2016-2020); dr. Aurora Pețan, director Centrul de Studii al Fundației Dacica; Matyas Bajusz, MA, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.

Proiectul susținut în teren de Fundația Dacica și-a propus o descriere geologică de detaliu a formațiunilor ce constituie fundamentul și o descriere pe cât mai cuprinzatoare posibil a tipurilor de roci care au constituit elementele dimensionate constructive utilizate la zidărie, drumuri sau alte elemente cu rol arhitectonic în zona fortificațiilor.

Cercetată din punct de vedere geologic mult prea puțin de-a lungul timpului, zona dealului Piatra Roșie necesită identificări corelate cu o baza topografică de acuratețe ridicată, pentru utilizare de catre specialiști în investigatiile de tip arheologic. Însoțită de o descriere neexhasutivă, dar clară, a tipurilor petrografice ce pot fi întâlnite de turiști sau de cei care fac săpături arheologice, o astfel de hartă și un mini-ghid geologic local poate deveni un material de pus în rucsac alături de busola și aparatul de fotografiat.

În acelasi timp, cel de-al doilea scop al proiectului l-a reprezentat o caracterizare cât mai completă a tipurilor de roci utilizate pentru obținerea elementelor dimensionate (blocuri, dale) pentru zidurile, drumul și elementele constructive din zona cetății Piatra Roșie. Identificarea locurilor probabile de extracție se dovedește a fi un demers nu tocmai facil, întrucât zona Măgurii Călanului, confirmată ca arie-sursă pentru piatra cetăților dacice din Munții Șureanu – Orăștie, este insuficent cercetată pentru a determina dacă poate acoperi prin tipologie toate varietățile puse în evidență până în prezent la Piatra Roșie.

Etape și obiective

 1. Identificări geologice Sc. 1:50.000 în zona Valea Roșie – Piatra Roșie – Valea Alunului
  • Studiu bibliografie științifică disponibilă;
  • Stabilirea bazei topografice de reprezentare;
  • Prospecțiuni și cartări de teren în zona adiacentă cetății (evidențiere limite geologice, elemente structurale) și în incinta dacică; recoltare probe;
  • Analize de laborator (petrografice, mineralogice, chimice, RX, FRX);
 2. Identificarea tipologică și caracterizarea varietăților petrografice utilizate ca elemente constructive (dimensionate) în zona cetatii Piatra Roșie
  • Identificare elemente constructive din arealul fortificat Piatra Rosie;
  • Masuratori; Recoltare probe;
  • Analize de laborator (petrografice, mineralogice, chimice, RX, FRX);
  • Stabilire tipuri petrografice, caracteristici generale, identificari corelatii dispunere etc.
 3. Identificare tipologică și caracterizarea varietăților petrografice utilizate ca elemente constructive pentru alte fortificații dacice
  • Identificare elemente constructive din zonele Sarmisegetuza Regia, Costești, Bănița, Tilișca;
  • Măsurători; Recoltare probe;
  • Analize de laborator (petrografice, mineralogice, chimice, RX, FRX);
  • Stabilire tipuri petrografice, caracteristici generale.
 4. Arii-sursă cunoscute sau probabile pentru piatra utilizata la zidurile cetății Piatra Rosie
  • Cercetări în zona Dl. Măgura Călanului;
  • Prospecțiune, cartare și recoltare de probe zona Cioclovina – Ponorici – Pui – Ohaba Ponor – Valea Streiului;
 5. Descriere din punct de vedere petrografic – mineralogic a unor elemente constructive militare sau civile în perimetrul V. Roșie – Piatra Roșie – Ponorici (troian, val de pământ etc.)
 6. Colaționare materiale științifice și tehnice, interpretare rezultate, elaborarea unui program informativ de continuarea cercetărilor și identificare surse potențiale de finanțare a cercetărilor diferitelor aspecte.

Activități (selecție)

2011

 • Decembrie. Etapa de teren – Recoltare de probe din zona masivului Piatra Rosie (formatiuni fundament, elemente dimensionate si de umplutura din zona incintei dacice Piatra Roșie si exterior acesteia – 20 probe). Observații de teren privind geologia si stratificatia si recoltare probe informative de pe versantul de SE al Magurii Calanului (acces dinspre Dancu Mare si Magura) – 4 probe.

2012

 • Martie. Realizare model :”Fisa proba” din elemente dimensionate ziduri cetate;
 • Aprilie-Mai. Informări bibliografice tipuri petrografice similare rocilor din PR. Confectionat 15 sectiuni subtiri (din care 2 din Banita). Analize mineralogice si petrografice. Descrierea simplificata a tipurilor de calcare oolitice din care sunt realizate blocurile din zona cetatii Piatra Rosie;
 • Iulie. Prezentare lucrare Construction techniques in the Dacian kingdom in Ist millennium B.C. Case study – PIATRA ROSIE fortress” la Global Stone Congress, Portugalia;
 • August. Etapa de teren – cartare si măsurători stratificatie cariera partea de V a Magurei Calanului (dinspre Santamaria de Piatra); recoltare 7 probe; confectionare 2 sectiuni subtiri;
 • Noiembrie. Etapa de teren – Observatii petrografice suplimentare in incinta PR. Intocmire „Bibliografie geologica si de constructii” privind arealul Muntilor Sureanu – Bazinul Hateg – Strei – Culoarul Muresului.

2013

 • Martie. Etapa de teren – acces dinspre Valea Sangeorgiului – cartare Magura Calanului – partea de S si zona de la versantul de V pana in partea centrala a culmii Magura; recoltare de probe (7 probe, corespunzatoare la 3 varietati);
 • Mai. Colationare baza de date topo, ortofoto si geologica pentru zona Vf. Chiciura – Ponorici. Interpretare informatii bibliografice si rezultate cartari geologice;
 • Iulie. Etapa de teren – recoltare de probe si observatii structurale si constructive Cioclovina – Ponorici – Troian si Magura Calanului (dinspre Valea Sangeorgiului);
 • August. Informare bibliografica privind cercetari arheoceramice si metodologii de investigare;
 • Septembrie. Realizare 3 sectiuni subtiri si analize mineralogice; analize termodiferentiale pe 2 probe Troian (material compozit, material argilos ars) si intocmire OBSERVATII PRELIMINARE aferente pentru introdus in lucrarea „CERCETĂRI PERIEGHETICE PE PLATFORMA LUNCANI” – articol Teodor, Petan, Berzovan;
 • Noiembrie. Etapa de teren – Piatra Rosie – Valea Alunului. Observatii structurale si formatiuni geologice adiacente masivului Piatra Rosie. Intalnire tehnica – rezultate cercetara geologica si stabilire etape si directii in perioada urmatoare;

2014

 • Februarie. Documentare privind geologia zonei si posibile arii-sursa de calcare oolitice in zona Bazinului Strei. Elaborare suport grafic pentru marcare limite geologice zona Piatra Rosie;
 • Martie. Etapa de teren – Observatii petrografice macroscopice ale materialului de constructii cetatea dacica Tilisca; recoltare de probe
 • Aprilie. Etapa de teren
  • Măgura Călanului: investigare limită Buglovian / Volhinian – Bessarabian și tipuri de depozite sedimentare în partea central-estică a Dealului Măgura; recoltare 5 probe;
  • Ohaba-Ponor – Federi – Dl. Fruntea Mare: identificare tipuri petrografice cf. harta geologică 1:200.000 pentru depozitele carbonatice – în vederea decelării unei posibile arii-sursă alternativă pentru elementele dimensionate din zona Piatra Roșie; recoltare 3 probe;
  • Ohaba-Ponor – Șura Mare: observații geo-morfologice privind relieful carstic între localitatea Ohaba-Ponor și peștera Șura Mare, cu identificarea tipurilor petrografice (roci cristaline și sedimentare) și caracteristicilor morfometrice ale clastelor din albia pârâului; recoltare 3 probe;
  • Sediu Fundația Dacica – Valea Alunului: investigații de suprafață privind poziția și deplasarea acviferului in albia majoră a Văii Alunului în relație cu formațiunile geologice limitrofe; recoltare 2 probe de apă pentru monitorizare.
 • Mai-Iunie. Analize mineralogice pe sectiuni subtiri din probe Piatra Rosie si Banita, cu grupare pe subcategorii petrografice (calcare oolitice, oolitice / suboolitice fosilifere, suboolitice, intraclastice, de precipitatie chimica); comparări inițiale privind aspectul microscopic al oolitelor din blocurile din arealul Piatra Roșie și Măgura Călanului;
 • Iulie. Etapa de teren.
  • Costești – „La Părete”: cartare afloriment și investigare limită geologică Tortonian – Anteproterozoic superior; observații lito-stratigrafice și recoltare 6 probe multiple, din care 5 din depozitele sedimentare grezos-carbonatice și 1 probă din roci cristaline (micașisturi) din Seria de Sebeș-Lotru;
  • Cetatea dacică Costești: observații privind tipurile petrografice identificabile în zonele expuse și protejate din incinta istorică și caracteristicile lor vizuale; observații generale privind durabilitatea și comportarea la intemperii ale blocurilor utilizate ca elemente de zidărie, scări și pavaj;
  • Valea Rea: caracteristici morfologice ale versanților și ale cursului de apă (secțiuni transversale, pantă, procese erozionale, debite, mărime și tip galeți, săritori, căderi / cascade, energie de relief, prezența de corpuri aluvionare);
  • Cetatea dacică Piatra Roșie: observații privind caracteristicile dimensionale și elementele constructive ale blocurilor de pe Terasa Nord și tipurile de roci din care sunt alcătuite acestea; elemente structurale antropice în perimetru (amenajări terase de sprijin) raportate la conformația naturală a masivului calcaros; prospectare privind limita depozitelor carbonatice Jurasice și cele grezoase Permiene spre Valea Alunului.

2015

 • Ianuarie. Etapă de teren
 • Noiembrie. Etape de teren
  • cercetări de teren cu caracter morfologic – hidrografic și geologice de suprafață pe Valea Sibișelului – Măgureni, de-a-lungul cumpenei de ape tributare văilor Sibișelului și Godeanu – Grădiștei și din nou la Măgura Călanului;
  • Costești – Vf. Prisaca – Dealul de Groapă – Vf. Muncel – Vf. Godeanu – Sarmizegetusa Regia – Valea Albă – Costești: determinarea concordanțelor morfologic – geologice în zona cumpenei de apă dintre bazinele văilor Sibișel, Grădiștei și Godeanu; observații privind procesele de degradare fizică a substratului sub influența factorilor naturali sau antropici (despăduriri, lucrări de infrastructură); identificări și caracteristici vizuale ale gnaiselor și migmatitelor metatectice din zona vârfului Godeanu; observații adiționale privind tipurile de calcare oolitice din care sunt confecționați tamburii de piatră din sanctuarul mic de calcar din incinta sacră de la Sarmizegetusa Regia; probare;
  • Măgura Călanului: reevaluare și completare observații în aflorimentele din partea sud-vestică și central – vestică a dealului Măgura, corespunzător rezultatelor analizelor mineralogice – petrografice pe probe recoltate anterior; cartare de suprafață în zona împădurită a fostei exploatări și evaluare spațial – dimensională a zonei acoperite cu blocuri nefinisate și/sau resturi provenite de la prelucrarea acestora; recoltare 15 probe.

2016

2017

   • Mai. Etapă de teren.
    • Vizite la Cariera de travertine de la Geoagiu și la situl arheologic și muzeul de la Sarmizegetusa Ulpia Traiana
   • Iulie. Participare la Colloquium-ul de vară Saharna
    • Aurora Pețan, Valentina Cetean – Cercetări interdisciplinare la cariera dacică de calcar de la Măgura Călanului (jud. Hunedoara);
   • Octombrie. Etapă de teren.
    • Măsurători de elemente dimensionate la cetatea dacică Piatra Roșie
   • Noiembrie

2018

   • Prelucrare probe și materiale tehnice. Analize mineralogico-petrografice de laborator
   • Decembrie. Participare la simpozion Geoecomar
    • Valentina Cetean – Romanian heritage stone. What to be done for international designating and scientific recognition

2019

   • Octombrie. Fundația Dacica – Școala de Toamnă din Valea Alunului.
   • Noiembrie.
    • Cetean V., Pețan A., Coman M. – Analize de laborator și vizită tehnică la Institut of Art and Technology, Dept. Conservation Sciences.